Ang Wala Pasinadtu-an nga Mangunguma kag ang iya Solusyon!!!

Sadtong una,sa isa ka Barangay kang Aklan,nagapuyo ang duha ka mga kabataan nga babaye sang isa ka mangunguma. Ang magulang nga anak, ang nakapamana ang isa man ka mangunguma. Samtang, ang manghod, nakapamana sang isa ka manughimo sang kolon kag misetera gamit ang tisa’. Matapos ang pagpamana sang iya duha ka kabataan, na andan na sang amay nga mangunguma nga pagbisita sa puluy-an sang iya duha kakabataan agud kamustahon man ang ila kahimtangan sang pangabuhi.

Isa sadto ka adlaw, sang iya pagbisita sa kama-gulangan niya nga bata, mismo ang magulang ang nagpangabay sa iya amay nga ilakip sila sang iya bana sa pag pangamuyo kag pag-ampo sa Mahal nga Dios nga kuntani mas bugayan pa gid sila sang dugang nga pag-ulan bangud indi bastante ang tubig sa irrigasyon nga nag tupa sa iya pananom sang tinalikdan nga tuig. Ang Amay, nagkomporme man nga ilakip sila sa iya pagpangamuyo para sa dugang nga pag-ulan.  Ora mismo sa iya pag-abot sa ila puluy-an, gilayon siya nga nagpangadi.  Ang iya pag-ampo ang ginpamati-angid man sang Mahal nga Dios kag sang pagkasunod nga adlaw nag-abot ang mabunog nga pag-ulan. 

Sa pihak nga bahin, pagkasunod nga adlaw, iya naman gin bisita nang iya kamanghoran nga bata. Sang ila pagkitaay, iya direkta nga nakita ang masub o sini nga nawong.  Kag sang iya ini nga ginpamangkot, nagsabat ang kamanghoran nga anak…’’Tay, bangud sang mabunog nga pag-ulan kagab-i tubtob guid mag-aga, ang nga misetera agkolon nga kon gin bulad ang lunsay wala matapat sang init, gani wala pa kami sang inug baligya subong nga adlaw’’.Bangud sini, iya man nga gina pangabay ang iya amay nga buligan siya sa pag-ampo nga magbutlak sang mainit nga adlaw bwas kag indi na pag-ulanon para madasig ang pagmala ang ila ginabulad nga misetera kag kolon.

Sa sini nga higayon, wala sang pasinadtuan ang amay kag indi lubos mapahamtang. Ang magulang kag manghod,ang lunsay nagapangabay guid sa iya nga i-ampo sila sang isa lamang apang magkinatuhay nga ginapangayo. Ang mabunog nga pag-ulan kag ang pagbutlak sang mainit nga adlaw. Bangud sini, indi siya makadesider kon para kay sin-o ipatuyang ang iya pag-ampo.  Ang pag-ulan kag ang pag-init. Iya nahibaluan nga kon magpangadi siya para sa mabunok nga pag-ulan, ang bana sang iya kamanghoran nga bata ang magasuprero kon maapektuhan. Kag kon magpangadinaman siya para sa pagbutlak sang mainit ngaa dlaw, ang bana sang iya kamagulangan nga bata amo naman ang maapektuhan.

Sa katapusan,natanum sa paminsaron sang Amay nga magpangadi sing kasubongsini..’’ Ginoo,himua ang suno sa imo kabubot-on, Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Amen!!!’’ 

Pagtulun-an:
Dapat aton Saligan ang Mahal nga Dios nga wala sang pag pangduha duha! Magpangamuyo halin sa tagipu soon. Indi dapat nga maling kang, indi magkatublag katulad sang nadulaan sang kusog..bangud ang Dios yara gihapon sa aton naga-upod. Yara na sa iya ang paghimo suno iya kabubot-on. /JP Angelo Raquit Jr.